Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään yritys- ja elinkeino-ohjelmasta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Käsittelemme parhaillaan Järvenpään ensimmäistä yritys- ja elinkeino-ohjelmaa. Ohjelma on valmisteltu vuosille 2023–2030. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen niin ohjelmaan kuin sen valmisteluprosessiinkin. Ohjelma täydentää hyvin aiemmin hyväksyttyä kaupunkistrategiaa ja konkretisoi tavoitteitamme yritys- ja elinkeinotoiminnalle.

Ohjelma kokoaa yksiin kansiin Järvenpään yrityssektorin lähtötilanteen analyysin, suurimmat tämän hetken muutosteemat ja toteutettujen yrityshaastatteluiden johtopäätökset. Näiden pohjalta ohjelmassa tehdään Järvenpään yritys- ja elinkeinopalvelutoimintaa ohjaavia konkreettisia linjauksia.

Linjaukset sisältävät kolme tavoitetta: yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät, yritykset tuottavat palveluita vireään kaupunkiin ja yritykset voivat hyvin sekä luovat itse hyvinvointia mm. työllistämällä. Näitä kolmea tavoitetta tarkastellaan ohjelmassa niin asiakas-, palvelu-, kumppani ja sidosryhmä- sekä viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta.

Pidämme hyvänä sitä, että ohjelma on vahvasti sidoksissa uuteen kaupunkistrategiaamme. Yrityksillä on tärkeä osa kaikkien strategiamme painopisteiden toteutumisessa. Esimerkiksi vireää kaupunkielämää olisi vaikea saavuttaa ilman yrityksiä. Strategia antaa ohjelmalle hyvän perustan ja ohjelma taas täydentää strategiaa varsinaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä.

Järvenpäällä on hyvä sijainti ja kaupunki kasvaa, mikä luo yritystoiminnalle hyvät edellytykset menestyä. Kehitettävääkin toki löytyy. Strategian mittareita valitessa, valitsimme seurata ja tavoitella kasvavien yritysten määrää, työpaikkojen määrää sekä keskustan ja ranta-alueiden palvelujen laatua. Näihin tulemme jatkossa keskittymään.

Ohjelmassa määritellään toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi viestintä ja erilaiset kasvuun, työvoiman saatavuuteen ja yritysympäristön kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Yritys- ja elinkeino-ohjelmassa on myös määritelty Järvenpäälle niin kutsutut kärkialat: teollisuus, kiinteistö ja rakentamisala, elintarvikeala sekä kauppa ja palvelut. Ohjelman toteuttamiskelpoisuutta lisää se, että tunnistetaan omat vahvuudet ja kehitetään niitä, sen sijaan, että yritettäisiin tarjota kaikille kaikkea.

Ryhmämme pitää siitä, että ohjelman valmistelussa on osallistettu niin paikallisia yrittäjiä, sidosryhmiä kuin luottamushenkilöitäkin. Lisäksi on haastateltu muutaman referenssikaupungin edustajia. Ohjelmaa varten haastateltiin yli 50 järvenpääläistä yritystä ja haastatteluissa nousi esiin useita asioita, joilla kaupunki voi vaikuttaa yritysten menestymiseen. Ohjelmaa on käsitelty kaupunkikehityslautakunnassa ensin seminaarityöskentelyssä, sitten iltakoulussa ja lopulta varsinaisena päätösasiana. Lisäksi ohjelmaa on työstetty myös muiden kuin kaupunkikehityslautakunnan luottamushenkilöiden kesken seminaarityöskentelynä. Ohjelma on kehittynyt koko ajan käsittelykertojen jälkeen.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää yritys- ja elinkeino-ohjelmaa onnistuneena. Jos ja kun onnistumme ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa, syntyy kaupunkiin uusia työpaikkoja, palveluita asukkaille, hyvinvointia sekä verotuloja. Näitä kaikkia tarvitsemme.