Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään talousarvio 2022 ja talousohjelma 2022-2025

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Päätimme valtuustossa vuosien 2022–2025 talousohjelmakehyksestä syyskuussa. Silloin arvio talousohjelmakauden yhteenlasketuksi tulokseksi ilman hallituksen esittämiä lisäsopeutuksia oli vain 2,7 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus esitti tuolloin vuosille 2024 ja 2025 13,6 miljoonan euron lisäsopeutustoimia. Valtuusto päätti kuitenkin ryhmämme muutosesityksen mukaisesti sopeutustoimien pienentämisestä kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen mukaisiksi. Näin ollen vuosille 2024 ja 2025 on kehyksessä huomioitu 6 miljoonan euron sopeutustoimet.

Tänään käsittelyssä oleva talousarvio ja talousohjelma näyttävät huomattavasti paremmilta kuin kehystä käsiteltäessä arvioitiin. Verotuloja arvioidaan nyt kertyvän talousohjelmakaudella 11 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua enemmän. Verotulojen kasvun taustalla on ennen kaikkea kaupungin asukkaiden suotuisa tulokehitys sekä asukasluvun kasvu. Lisäksi Valtiovarainministeriö ilmoitti lokakuussa laskeneensa valtionosuusarvionsa väärin ja Järvenpää tulee tämän takia saamaan aiemmin arvioitua enemmän valtionosuuksia tulevalla talousohjelmakaudella.

Kaupungin talouden näkymät ovat siten liikahtaneet suotuisampaan suuntaan.

Hyvät valtuutetut,

Järvenpään taloutta ovat viime vuosina heikentäneet erityisesti Keusoten hallitsematon kustannuskehitys, kaupungin tilojen sisäilmaongelmat ja koronapandemia. Taloutta on siksi jouduttu sopeuttamaan leikkaamalla, toimintaa tehostamalla ja veroja korottamalla. Aallonpohja alkaa kuitenkin olla jo ohitettu. Sisäilmaongelmaiset rakennukset ovat lähes kaikki joko purettu tai korjattu. Korona-kriisin akuuteimmasta vaiheesta on selvitty ja kaupungin toiminnassa on palattu lähelle normaalia. Koronan jälkihoito kuitenkin on vasta edessäpäin.

Koronapandemia lisäsi järvenpääläisten työttömyyttä. Työllisyystilanne on kuitenkin lähtenyt palautumaan kohti pandemiaa edeltänyttä tasoa. Vaikka työttömien määrä on laskenut, on yhä useampi työttömistä pitkäaikaistyötön. Ryhmäämme huolestuttaa pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen näkyy myös kaupungin talousarviossa kasvaneina työmarkkinatuen kuntaosuuksina ja välillisesti myös saamatta jäävinä kunnallisverotuloina. Työttömyyden vaikutukset työttömään itseensä sekä hänen lähipiiriinsä ovat tietysti vielä vakavammat.

Teimme hallituksen talousarviokäsittelyssä muutosehdotuksen siitä, että käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tuotaisiin ratkaistavaksi kysymys pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmien teon siirtämisestä Keusotelta kaupungin vastuulle. Ryhmämme haluaa vaikuttaa siihen, että yhä useampi pitkäaikaistyötön työllistyisi, mikä vähentäisi kaupungille aiheutuvia työmarkkinatuen sakkomaksuja ja lisäisi asukkaiden hyvinvointia. Esityksemme hyväksyttiin osaksi talousarviota hallituksen käsittelyssä.

Hyvät valtuutetut,

Olemme kaupunkina valtavan muutoksen edessä. Vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi sekä oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hoidettaviksi. Euromääräisesti tämä tarkoittaa noin puolta kaupungin menoista. Samassa yhteydessä kunnalle maksettavien kunnallisverojen määrä pienenee osan verotuloista siirtyessä hyvinvointialueiden palvelujen rahoittamiseen. Se, kuinka hyvin poistuvat menot ja tulot vastaavat toisiaan, on vielä epävarmaa. Tämä epävarmuus vaikeuttaa todella merkittävästi talouden suunnittelua tuleville vuosille.

Me sosialidemokraatit ajattelemme, että vaikka kaupungin taloustilanne näyttää tänään hieman aiempaa valoisammalta, emme voi vielä huokaista helpotuksesta. Yleensä vasta loppuvuodesta olemme saaneet tietää Keusoten kuluvan vuoden menojen tason. Näitä Keusotesta aiheutuvia yllätyksiä on viime vuosina tullut paljon, mikä on pienentänyt kaupungin taloudellista liikkumavaraa merkittävästi. Siksi emme voi tuudittautua liiallisen optimismiin.

Siksi ryhmämme tukee edelleen pitäytymistä kaupunginvaltuuston syyskuussa hyväksymän kehyksen raameissa. Se on vastuullista, huomioiden kaupungin toimintaympäristön epävarmuuden. Keusoten taloussuunnittelu vaikuttaa suoraan kaupunkimme talouteen vielä 2022 asti ja sieltä tuleviin yllättäviin menoihin on varauduttava. Myös hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyy niin suuria epävarmuuksia, että taloutta on seurattava tarkalla silmällä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2025 talousohjelman hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.