Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään asunto-ohjelmasta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa  11.12.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Asunto-ohjelmalla pyritään ohjaamaan sitä, millaisia uusia asuntoja Järvenpäähän voidaan rakentaa. Ohjelman aikajänne on pitkä ja ohjelmalla ei ole tarkoitus puuttua lyhytaikaisiin suhdanteisiin tai ohimeneviin asumisen ilmiöihin. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi ohjelman yksimielisesti vuosi sitten. Lautakunnan yksimielisyydestä huolimatta kuitenkin kaupunginhallitus teki ohjelmaan useita muutoksia käsittelyssään äänestysten jälkeen.

Ohjelman aikaisempi, kaupunkikehityslautakunnan hyväksymä versio, puuttui moniin Järvenpäässä havaittuihin uudisrakentamisen epäkohtiin. Ohjelma sisälsi neljä tavoitetta: riittävä asuntotuotanto, lisää tilaa koteihin, koti elämän eri vaiheisiin ja turvallinen Järvenpää.

Vuosittaiseksi asuntotuotantotavoitteeksi ohjelmassa oli määritelty 560 asuntoa, joista 20 % olisi kohtuuhintaista ARA-tuotantoa. Lisää tilaa koteihin tavoiteltiin täydentämällä vuodesta 2019 käytössä ollutta huoneistojakaumaan perustuvaa sääntelyä pinta-alaperusteisella sääntelyllä. Tällä oli tarkoitus vähentää erityisesti pienten kaksioiden rakentamista ja muutenkin kasvattaa uudisasuntojen kokoa.

Järvenpään uudisrakentaminen on ollut kerrostalopainotteista ja tämän takia ohjelmassa lisättiin pientaloja 50 %:lla vuoden 2022 tasosta seuraavan 4 vuoden aikana. Ohjelmassa myös pyrittiin ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä sekoittamalla eri omistusmuotoja asuinalueilla. Käytännössä tätä oli tarkoitus tehdä rajoittamalla uudisasuntojen vuokra-asuntojen osuus maksimissaan 50 %:iin. Tällä hetkellä Järvenpäällä ei ole käytössä vastaavaa rajoitetta. Sosialidemokraattien oli helppoa tukea jo lautakuntavaiheessa sekä kaupunginhallituksessa alkuperäistä, huolella valmisteltua esitystä asunto-ohjelmaksi. Tätä kantaa emme ole muuttamassa myöskään hallituksen käsittelyn jälkeen täällä valtuustossa.

Kaupunginhallitus äänesti omassa käsittelyssään yhteensä 9 muutosehdotuksesta ohjelmaan, jotka kaikki tulivat hyväksytyiksi. Monet hallituksen muutoksista ovat hyvinkin ongelmallisia. Hallitus mm. laski asuintuotannon ja kasvatti pientalojen määrää, pienensi ARA-tuotannon ja vuokra-asuntojen osuuksia uudistuotannosta. Ongelmana muutoksissa on niiden ristiriitaisuus kaupungin muiden ohjaavien dokumenttien kanssa, toteuttamiskelvottomuus ja mahdolliset taloudelliset ja muut vaikutukset. Ryhmämme pitää myös vastuuttomana päättää näin merkittävistä asioista ilman kokonaisvaikutusten arviointia. Hallituksen enemmistön hyväksymiä muutoksia ehdittiin arvioida käytännössä vain saman vuorokauden aikana, kun esitykset oltiin kaupunginhallituksessa tekemässä.

Vaikka hallituksen kaikkien esitysten kokonaisvaikutuksia ei ole arvioitu, on osa muutosehdotuksista sellaisia, joiden vaikutuksista on arvioitu valtuuston kokousmateriaalina olevassa Newsecin analyysissä. Tämä johtuu siitä, että nämä esitykset tai niitä lähes vastaavat versiot olivat esillä jo aikaisemmissa kaupunginhallituksen käsittelyissä.

Tämän analyysin tulokset ovat huolestuttavia. Analyysissä todetaan, että asuinkerrostalojen keskipinta-alan nostaminen ja vuokra-asuntojen osuuden rajoittaminen hallituksen muutosten mittakaavassa ei ole markkinaehtoista, ja muutokset vaikeuttaisivat asuntohankkeiden käynnistymistä tai estäisivät niiden toteutumisen kokonaan sekä laskisivat Järvenpään tonttimaasta saamia tuloja.

On tärkeä tiedostaa, että kaupunki ei ole asuntorakentaja. Emme voi määrätä ketään rakentamaan Järvenpäähän tietynlaisia asuntoja. Voimme rajoittaa rakentamista, mutta loppujen lopuksi rakennusliikkeet päättävät alkavatko rakentaa ehdoillamme. Mikäli asetamme asunto-ohjelmassa epärealistisia rajoitteita, on riskinä, etteivät rakennushankkeet toteudu ollenkaan. Tämä on sellainen taloudellinen riski, jota Järvenpäällä ei ole varaa ottaa. Ratkaisu taloutemme maamyyntituloriippuvuudelle ei ole tällainen äkkikäännös.

Hallituksen tekemissä muutoksissa on muitakin ongelmallisia kohtia. Meillä on tällä valtuustokaudella valmistunut strategia, jossa valtuusto on päättänyt tavoitekasvuvauhdin tuleville vuosille. Lisäksi meillä on suhteellisen tuore yleiskaava, joka ulottuu vuodelle 2040. Olemme myös sitoutuneet MAL-sopimukseen ja MAL-suunnitelmaan ja päättäneet erilaisista palveluverkoista. Nämä hallituksen asunto-ohjelmaan tekemät muutokset ovat enemmän tai vähemmän ristiriidassa näiden aiempien päätösten kanssa.

Esimerkiksi strategiassa tavoittelemamme kasvuvauhti toteutuu, kun uusia asuntoja valmistuu 560–710 kappaletta vuodessa. Hallitus muutti asunto-ohjelman vuosittaisten uusien asuntojen määrän 560 asunnosta 500 asunnoksi, joka ei mahdollista strategiassa päättämämme kasvua. Strategia on koko kaupungin ohjaamisen kulmakivi ja perusta. Siihen perustuu ja pitää perustua kaikkien toimintaa ohjaavien dokumenttien. Muuten voimme päätyä tilanteeseen, jossa eri dokumentit ohjaavat viranhaltijoita eri suuntiin, jolloin emme saavuta tavoitteitamme.

Me sosialidemokraatit emme voi valtuustoryhmänä tukea kaupunginhallituksen enemmistön tekemää esitystä asunto-ohjelmaksi.

Ohjelmaan tehdyt muutokset sisältävät merkittäviä esteitä kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutosten kokonaisvaikutuksia ei ole arvioitu. Asunto-ohjelma tulee valmistella vastaamaan strategiamme mukaisia vuosittaisia asuntotuotantotavoitteita sekä taloustavoitteita ja sen tulee olla markkinaehtoisesti toteutettavissa. Teen esityksen pykälän palauttamisesta uudelleen valmisteluun, edellä mainitut asiat huomioiden.