Ryhmäpuheenvuoro Anni-tädin kylän kumppanivalinnasta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Valtuusto tekee tänään päätöksen Anni-tädin kylän toteuttajakumppaneiden valinnasta.

Kumppanuuskaavoitus on ollut Järvenpäässä käytössä jo useampia vuosia, mutta prosessin eri vaiheet herättävät silti ajoittain kysymyksiä niin luottamushenkilöiden kuin asukkaidenkin keskuudessa. Vaikka toteuttajakumppanit ovatkin mukana asemakaavan laatimisessa, on päätäntävalta asioista kuitenkin luottamushenkilöillä. Valitsemme ensin kumppanit toteuttamaan hanketta ja vasta myöhemmin lyömme lukkoon asemakaavan.

Vaikka emme vielä tänään päätäkään alueen asemakaavasta, olemme me luottamushenkilöt piirtäneet jo aiemmin alustavia suuntaviivoja Anni-tädin alueen toteutuksesta. Vuonna 2020 edellinen kaupunginvaltuusto päätti Järvenpään uudessa yleiskaavassa osoittaa Anni-tädin kylän alueelle asuinrakentamista. Entinen terveyskeskuksen tontti merkittiin palveluiden ja asumisen sallimalla P/A-merkinnällä ja pellolle taas osoitettiin pientalovaltainen AP-alue.

Yleiskaavan lisäksi toinen tärkeä suunnittelua ohjaava päätös oli päätös alueen kaavarungosta. Vanhankylänniemen alue tunnistettiin järvenpääläisille merkittäväksi alueeksi, ja asemakaavaprosessi alkoi kaupunkikehityslautakunnassa kaavarungon ja suunnitteluperiaatteiden käsittelyllä. Tätä vaihetta ei ole läheskään kaikissa asemakaavoissa, joten aluetta on suunniteltu erityisellä huolellisuudella.

Asemakaavan kaavarunko pohjautui merkinnöiltään juuri yleiskaavaan ja lisäksi suunnitteluperiaatteissa linjattiin pääpiirteittäin eri alueiden rakennustyypit ja muitakin yksityiskohtia. Suunnitteluperiaatteissa painotettiin mm. alueen kaikille avointa virkistyskäyttöä, ympäristöön sopivia rakennuksia, puutaloja, perinnevärejä sekä yhteistiloja ja -pihoja. Kaupunkikehityslanka hyväksyi alueen kaavarungon yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät joka vuosi kaavoituskatsausta ja -suunnitelmaa, joissa päätetään tulevista asemakaavahankkeista ja niiden aikatauluista. Anni-tädin kylän asemakaava on ollut mukana kaavoituskatsauksessa ja -suunnitelmassa vuodesta 2020 alkaen. Asemakaavan luonnosversio on ollut nähtävillä viime vuoden loppupuolella ja toteuttajakumppaneita on etsitty tämän asemakaavaluonnoksen pohjalta.

Voidaankin siis todeta, että tässä vaiheessa, kun valitsemme kumppania kaavoituksen loppuvaiheiksi ja toteuttajaksi, on alueeseen liittyen tehty useampia päätöksiä, jotka antavat raamit niin kumppanin valinnalle kuin kaavoituksen viimeisille vaiheillekin. Luottamushenkilöillä on ollut hyvät mahdollisuudet viivoittaa hankkeen etenemistä.

Mitä tulee itse tämän päivän päätösasiaan, sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä ehdotetut kaksi kumppania ovat tarjouksen jättäneistä parhaat ja noudattavat hyvin kaupunkikehityslautakunnan päättämiä suunnitteluperiaatteita sekä arviointiryhmän asettamia laadullisia kriteerejä. Laadun painottaminen pelkän hinnan sijaan oli mielestämme hyvä ratkaisu tälle alueelle ja näkyy myös kilpailuehdotuksissa. Pidämme siitä, että alueelle suunnitellut asunnot ovat keskimääräistä suurempia ja asukkaille on suunniteltu monia asumisen laatua parantavia ratkaisuja. Tuemme valtuustoryhmänä päätösesitystä.