Ryhmäpuheenvuoro Ainolan aluekeskuksen kaavasta

Pitämäni sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.3.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ainolan aluekeskus on Järvenpään tämän hetken merkittävin kaavahanke. Kaava-alue on pinta-alaltaan yli 23 hehtaaria, mikä on yli neljä kertaa viime valtuustossa käsitellyn Sävelpuiston kaava-alueen verran. Aluekeskus on omassa suuruusluokassaan myös rakennusoikeuksissa mitattuna.

Suuren alueen maanhankinta ja kaavan valmistelu ei ole ollut nopea prosessi. Asemakaavaa ja sen edeltäjiä on valmisteltu useita vuosia. Kaavan valmistumista on hidastanut muun muassa ratahankkeen aikataulujen varmistumisen odottaminen. Myös näin ison alueen maanhankinta ei käy kädenkäänteessä. On hienoa, että kaavan valmistelu on ollut pitkäjänteistä yli valtuustokausien.

Isomman kokonaisuuden kaavoittaminen kerralla mahdollistaa alueen suunnittelun yhtenäisenä kokonaisuutena. Ainolan aluekaavassa tämän huomaa kaupunkikuvan yhtenäisyyden lisäksi muun muassa korttelikohtaisina pysäköintiratkaisuina.

Asemakaavan rakentuessa nykyinen maisema muuttuu huomattavasti. Ainolan aluekeskuksen asemakaava tuo mukanaan kuitenkin paljon hyvää. Asemakaava toteuttaa Järvenpään uutta yleiskaavaa, jossa Ainolan aluekeskus on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aseman välittömään läheisyyteen rakentuvat korkeimmat kerrostalot sekä kivijalkaliiketilat ja rakennusten kerrosluvut laskevat asteittain kauemmas asemasta liikuttaessa.

Kaava mahdollistaa asumista yli kahdelle tuhannelle asukkaalle. Ainolan asemanseudun kivijalkaliikkeet sekä alueelle sijoittuva uusi päivittäistavarakauppa tuovat paitsi lisäpalveluita muun muassa Kyrölän ja Ristinummen asukkaille, myös lisää työpaikkoja Järvenpäähän. Pohjolan tilan vanha kivinavetta on asemakaavassa säästetty ja sen viereen on kaavoitettu pysäköintialue. Kun lisäksi navetan lähelle tulee asettumaan lisää asukkaita, navetan käyttömahdollisuudet esimerkiksi yritystoiminnassa parantuvat.

Pidämme myös erittäin hyvänä sitä, että Pohjolan tilan mäntymetsää säilytetään mahdollisimman paljon tulevissa Valse Tristen ja Pohjolan puistoissa. Ulkoilumahdollisuudet alueella ovat parantuneet viime vuosina, kun kaava-alueelle on jo uutena rakennettu Vesipisaroiden puisto, joka on jo itsestään mukava ulkoilureitti, mutta mahdollistaa helpomman kulun myös Lidlin jakelukeskuksen takaiseen metsään. Lähiluonto on erittäin tärkeä viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääjä.

Ainolan aluekeskuksen kaava on Järvenpään ensimmäinen kaava, jossa sovelletaan viherkerrointa. Jokaiselle tontille asetetaan viherkerroin, jolla huolehditaan, että riittävä osa tontin pinta-alasta on kasvullista ja vettä läpäisevää. Viherkertoimella varmistetaan hyvä ja luonnonmukainen hulevesien hallinta, mutta se on erinomainen lisä myös yleisen viihtyvyyden kannalta.

Viherkertoimen lisäksi Ainolan aluekeskuksen asemakaavassa on ensimmäinen järvenpääläinen asemakaava, jossa on käytössä taiteen prosenttiperiaate. Tarkoituksena on sijoittaa alueelle julkista taidetta eri muodoissa. Taidetta on tarkoitus integroida esimerkiksi alueen katurakenteeseen sekä muille yleisille alueille. Parhaimmillaan taide onkin silloin, kun siitä voi nauttia mahdollisimman laaja joukko asukkaita ja se kestää hyvin aikaa, kulutusta ja erilaisia sääoloja.

Alueen liikenneratkaisut tulevat muuttumaan asemakaavan myötä. Nykyinen Horsmatien pohjoispää varataan jalankulun ja polkupyöräilyn käyttöön. Tämä parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Tällä hetkellä Horsmatiellä ei ole erillistä jalkakäytävää tai pyörätietä. Autojen nopeudet sekä Horsmatiessä oleva lähes 90 asteen kulma aiheuttavat sen, että tiellä kulkeminen ei tunnu nykyisellään kovin turvalliselta.

Ainolan aluekeskuksen asemakaava on kaikilla mittareilla merkittävä kaavahanke ja Ainolan aluekeskus tulee olemaan Järvenpään tulevien vuosien kasvun keskipiste. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää asemakaavaa onnistuneena. Haluan myös kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajana kiittää kaavamuutoksen valmistelijoita sekä päätöksentekijöitä sujuvasti edenneestä kaavaprosessista.